Turning cationic antimicrobial peptide KR-12 into self-assembled nanobiotics with potent bacterial killing and LPS neutralizing activities

  • Impact factors: 6.7
  • Publication: Nanoscale
  • Author:Ruyi Lei, Chujun Yang, Yaqi Sun, Dejian Li, Liman Hao, Yang Li, Shuijing Wu, Hui Li, Chao Lan, Xiangming Fang
  • DOI citation-doi:10.1039/D3NR05174A
  • Date:2023-12-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation