Ultrasmall Calcium-enriched Prussian Blue Nanozymes Promote Chronic Wound Healing by Remodeling Wound Microenvironment

  • Impact factors: 7
  • Publication: Journal of Materials Chemistry B
  • Author:Qingrong Dong, Ge Fang, Fang Liu, Shuwei Cai, Yujie Tao, Tingyu Xue, Minghua Tang, Kun Zhang, Ziheng An, Jiangfeng Du, Hui Zhang
  • DOI citation-doi:10.1039/D3TB02065G
  • Date:2023-11-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation