Ursodeoxycholic acid alleviates sepsis-induced lung injury by blocking PANoptosis via STING pathway

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Yu-qiong He, Jiu-ling Deng, Can-can Zhou, Sheng-gui Jiang, Feng Zhang, Xia Tao, Wan-sheng Chen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.111161
  • Date:2023-11-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation