Use of mouse primary epidermal organoids for USA300 infection modeling and drug screening

  • Impact factors: 9.685
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Xie Xiaorui, Tong Xuebo, Li Zhihong, Cheng Quan, Wang Xiaowei, Long Yin, Liu Fangbo, Wang Yonghui, Wang Juan, Liu Li
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-022-05525-x
  • Date:2023-01-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation