Xuanbai Chengqi Decoction alleviates acute lung injury by inhibiting NLRP3 inflammasome

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Shun Wang, Feifei Lin, Chengxi Zhang, Dan Gao, Zhuocao Qi, Suwan Wu, Wantao Wang, Xiaoqian Li, Lingyun Pan, Yanwu Xu, Bo Tan, Aidong Yang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.117227
  • Date:2023-09-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation