Zuogui Pill Disrupt the Malignant Cycle in Breast Cancer Bone Metastasis through the Piezo1-Notch-1-GPX4 Pathway and Active Molecules Fishing

  • Impact factors: 7.9
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Baohong Li, Zichao Chen, Zhenyong Zhang, Hui Liu, Dongli Han, Haolin Yang, Zhen Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.155257
  • Date:2023-12-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation