3D-bioprinted double-crosslinked angiogenic alginate/chondroitin sulfate patch for diabetic wound healing

  • Impact factors: 8.025
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
  • Author:Weifang Liao, Xunxin Duan, Fusheng Xie, Dongxi Zheng, Pu Yang, Xiangguo Wang, Zhijian Hu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.123952
  • Date:2023-03-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation