4-Octyl itaconate attenuates glycemic deterioration by regulating macrophage polarization in mouse models of type 1 diabetes

  • Impact factors: 6.376
  • Publication: MOLECULAR MEDICINE
  • Author:He Sunyue, Zhao Yuchen, Wang Guoxing, Ke Qiaofang, Wu Nan, Lu Lusi, Wu Jiahua, Sun Shuiya, Jin Weihua, Zhang Wenjing, Zhou Jiaqiang
  • DOI citation-doi:10.1186/s10020-023-00626-5
  • Date:2023-03-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation