A collagen-binding SIRPαFc fusion protein for targeted cancer immunotherapy

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Jiayang Liu, Tongyang Xu, Danjie Pan, Jiajun Fan, Yuan Fu, Xiting Huang, Weili Zhao, Xiaochun Dong, Shaohui Zhang, Kudelaidi Kuerban, Xuan Huang, Songna Wang, Huaning Chen, Yunpeng He, Yi Zhun Zhu, Congjun Wang, Li Ye
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110951
  • Date:2023-09-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation