A feedback loop of PPP and PI3K/AKT signal pathway drives regorafenib-resistance in HCC

  • Impact factors: 5.9
  • Publication: Cancer & Metabolism
  • Author:Yang Huihua, Chen Dahong, Wu Yafei, Zhou Heming, Diao Wenjing, Liu Gaolin, Li Qin
  • DOI citation-doi:10.1186/s40170-023-00311-5
  • Date:2023-12-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation