A multi-omics analysis reveals CLSPN is associated with prognosis, immune microenvironment and drug resistance in cancers

  • Impact factors: 6.4
  • Publication: BIOLOGICAL PROCEDURES ONLINE
  • Author:Chen Yihong, Wen Haicheng, Li Yin, Han Ying, Tan Jun, Guo Cao, Cai Changjing, Liu Ping, Peng Yinghui, Liu Yihan, Wang Xinwen, Zeng Shan, Feng Ziyang, Shen Hong
  • DOI citation-doi:10.1186/s12575-023-00201-6
  • Date:2023-06-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation