A novel hydrogen sulfide donor reduces neuroinflammation and seizures by activating ATP-sensitive potassium channels

  • Impact factors: 2.9
  • Publication: NEUROSCIENCE RESEARCH
  • Author:Qiyun Kang,Ziting Zhu,Zhongrui Liu,Fei Li,Yan He,Yaru Yang,Shuisheng Lei,Zishu Yuan,Xiaoqin Zhu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.neures.2023.07.004
  • Date:2023-07-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation