A Novel PDK1/MEK Dual Inhibitor Induces Cytoprotective Autophagy via the PDK1/Akt Signaling Pathway in Non-Small Cell Lung Cancer

  • Impact factors: 5.215
  • Publication: Pharmaceuticals
  • Author:Rangru Liu, Zhuo Chen, Gaoyun Hu, Zutao Yu, Qianbin Li, Danqi Liu, Ling Li, Zhaoqian Liu
  • DOI citation-doi:10.3390/ph16020244
  • Date:2023-02-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation