A Potential Anti-Glioblastoma Compound LH20 Induces Apoptosis and Arrest of Human Glioblastoma Cells via CDK4/6 Inhibition

  • Impact factors: 4.6
  • Publication: MOLECULES
  • Author:Yan Wang, Youbin Li, Dong Liu, Danyang Zheng, Xiaogang Li, Chang Li, Caihui Huang, Yun Wang, Xuesong Wang, Qifu Li, Junyu Xu
  • DOI citation-doi:10.3390/molecules28135047
  • Date:2023-06-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation