A programmable protease-based protein secretion platform for therapeutic applications

  • Impact factors: 14.8
  • Publication: Nature Chemical Biology
  • Author:Wang Xinyi, Kang Liping, Kong Deqiang, Wu Xin, Zhou Yang, Yu Guiling, Dai Di, Ye Haifeng
  • DOI citation-doi:10.1038/s41589-023-01433-z
  • Date:2023-10-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation