A sequential scheme including PTT and 2′3′-cGAMP/CQ-LP reveals the antitumor immune function of PTT through the type I interferon pathway

  • Impact factors: 9.3
  • Publication: PHARMACOLOGICAL RESEARCH
  • Author:Xiaoshuang Song, Mao Wang, Simeng Liu, Huimin Liu, Ailing Jiang, Yu Zou, Yuchuan Deng, Qin Qin, Yiran Song, Yu Zheng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phrs.2023.106939
  • Date:2023-09-25

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation