A simple method to isolate structurally and chemically intact brain vascular basement membrane for neural regeneration following traumatic brain injury

  • Impact factors: 15.863
  • Publication: Biomaterials Research
  • Author:Ji Wanqing, Wu Zhiru, Wen Jiaming, Tang Hengxin, Chen Zhuopeng, Xue Bo, Tian Zhenming, Ba Yueyang, Zhang Ning, Wen Xuejun, Hou Bo
  • DOI citation-doi:10.1186/s40824-023-00341-6
  • Date:2023-01-12

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation