AAZ2 induces mitochondrial-dependent apoptosis by targeting PDK1 in gastric cancer

  • Impact factors: 5.552
  • Publication: Journal of Zhejiang University-SCIENCE B
  • Author:Li Yi, She Wenyan, Xu Xiaoran, Liu Yixin, Wang Xinyu, Tian Sheng, Li Shiyi, Wang Miao, Yu Chaochao, Liu Pan, Huang Tianhe, Wei Yongchang
  • DOI citation-doi:10.1631/jzus.B2200351
  • Date:2023-03-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation