Actin polymerization inhibition by targeting ARPC2 affects intestinal stem cell homeostasis

  • Impact factors: 5.3
  • Publication: Burns & Trauma
  • Author:Zhang Ruzhen, Chen Sheng, Yang Zhifan, Zhang Ning, Guo Kenan, Lv Keyi, Zhou Zimo, Gao Meijiao, Hu Xiancheng, Su Yongping, He Jianming, Wang Fengchao
  • DOI citation-doi:10.1093/burnst/tkad038
  • Date:2023-10-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation