Action Mechanism of Extracts from Cerasus serrulata Flower for Hair-Blacking in C57BL/6 Mice

  • Impact factors: 0.948
  • Publication: Pharmacognosy Magazine
  • Author:Bing Zhang, Wenyun Zhang, Jianfang Luo, Jian He, Baoshan Rong, Xiaomin Zheng, Siyang Zhu, Xian Xu, Yong Ai, Lanyue Zhang, Tinggang He
  • DOI citation-doi:10.1177/09731296231157182
  • Date:2023-04-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation