Adoptive Treg therapy with metabolic intervention via perforated microneedles ameliorates psoriasis syndrome

  • Impact factors: 14.957
  • Publication: Science Advances
  • Author:Wentao Zhang, Yingxin Chen, Zhengjie Zhao, Hanqi Zheng, Shenqiang Wang, Ziyan Liao, Tao Sheng, Sheng Zhao, Wenhui Hou, Xinmin Yu, Fang He, Jicheng Yu, Yuqi Zhang, Zhen Gu
  • DOI citation-doi:10.1126/sciadv.adg6007
  • Date:2023-05-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation