Albumin-encapsulated HSP90-PROTAC BP3 nanoparticles not only retain protein degradation ability but also enhance the antitumour activity of BP3 in vivo

  • Impact factors: 5.016
  • Publication: JOURNAL OF DRUG TARGETING
  • Author:Qingna Jiang, Yan Hu, Quanyu Liu, Yuanling Tang, Xinhua Wu, Jingwen Liu, Guihui Tu, Ge Li, Xiaoqing Lin, Minghui Qu, Yajuan Cai, Xiuwang Huang, Jianhua Xu, Yanping Deng, Zhuo Chen, Lixian Wu
  • DOI citation-doi:10.1080/1061186X.2023.2185247
  • Date:2023-03-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation