Alpha-linolenic acid improves nasal mucosa epithelial barrier function in allergic rhinitis by arresting CD4+ T cell differentiation via IL-4Rα-JAK2-STAT3 pathway

  • Impact factors: 6.656
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Yuanyuan Ding, Yuejin Wang, Yonghui Zhang, Baowen Dang, Shiting Hu, Chenrui Zhao, Yihan Huang, Guodong Zheng, Tianyou Ma, Tao Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.154825
  • Date:2023-04-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation