An endoplasmic reticulum-targeting iridium(III) complex induces immunogenic cell death in melanoma cells and enhances anti-PD-1 immunotherapy by remodeling tumor microenvironment

  • Impact factors: 7
  • Publication: Inorganic Chemistry Frontiers
  • Author:Yi Rong,Zhongxian Fan,Zhijie Yu,Li Wei,Han Shen,Huaiyi Huang,Xiaojuan Hao,Zizhuo Zhao,Jinquan Wang
  • DOI citation-doi:10.1039/D3QI00841J
  • Date:2023-07-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation