An inflammatory checkpoint generated by IL1RN splicing offers therapeutic opportunity for KRAS mutant intrahepatic cholangiocarcinoma

  • Impact factors: 28.2
  • Publication: Cancer Discovery
  • Author:Zhang Mao,Huang Yingying,Pan Jiaomeng,Sang Chen,Lin Youpei,Dong Liangqing,Shen Xia,Wu Yingcheng,Song Guohe,Ji Shuyi,Liu Fen,Wang Mengcheng,Zheng Yuyan,Zhang Sirui,Wang Zefeng,Ren Jianke,Gao Daming,Zhou Jian,Fan Jia,Wei Wu,Lin Jian,Gao Qiang
  • DOI citation-doi:10.1158/2159-8290.CD-23-0282
  • Date:2023-07-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation