An injectable liposome-anchored teriparatide incorporated gallic acid-grafted gelatin hydrogel for osteoarthritis treatment

  • Impact factors: 17.694
  • Publication: Nature Communications
  • Author:Li Guoqing, Liu Su, Chen Yixiao, Zhao Jin, Xu Huihui, Weng Jian, Yu Fei, Xiong Ao, Udduttula Anjaneyulu, Wang Deli, Liu Peng, Chen Yingqi, Zeng Hui
  • DOI citation-doi:10.1038/s41467-023-38597-0
  • Date:2023-05-31

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation