An integrated network pharmacology approach reveals that Darutigenol reduces inflammation and cartilage degradation in a mouse collagen-induced arthritis model by inhibiting the JAK-STAT3 pathway

  • Impact factors: 5.195
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Yong Wang, Hui Yan, Long Zhao, Xue-Lai He, Te-Ri-Gen Bao, Xian-Duo Sun, Yong-Cheng Yang, Shu-Yi Zhu, Xiao-Xu Gao, An-Hua Wang, Jing-Ming Jia
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116574
  • Date:2023-05-07

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation