An X-ray inactivated vaccine against Pseudomonas aeruginosa Keratitis in mice

  • Impact factors: 5.5
  • Publication: VACCINE
  • Author:Boguang Jiang, Yingjie Luo, Naihong Yan, Zhixue Shen, Wenfang Li, Chen Hou, Lirong Xiao, Cuicui Ma, Li Zhang, Yanwei Chen, Xingjun Cheng, Mao Lian, Chengjie Ji, Ziyi Zhu, Zhenling Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.vaccine.2023.05.066
  • Date:2023-06-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation