Anti-Inflammatory Actions of G-Protein-Coupled Estrogen Receptor 1 (GPER) and Brain-Derived Estrogen Following Cerebral Ischemia in Ovariectomized Rats

  • Impact factors: 5.168
  • Publication: Biology-Basel
  • Author:Jing Xu, Jing Bai, Fujia Gao, Chao Xu, Yuanyuan Huang, Danyang Li, Lu Wang, Ruimin Wang
  • DOI citation-doi:10.3390/biology12010099
  • Date:2023-01-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation