Anti-inflammatory and intestinal microbiota modulation properties of Ganoderma lucidum β-d-glucans with different molecular weight in an ulcerative colitis model

  • Impact factors: 8.2
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
  • Author:Liping Liu, Jie Feng, Siqi Jiang, Shuai Zhou, Mengqiu Yan, Zhong Zhang, Wenhan Wang, Yanfang Liu, Jingsong Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.126351
  • Date:2023-08-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation