Antibodies Targeting the Cell Wall Induce Protection against Virulent Mycobacterium bovis Infection

  • Impact factors: 9.043
  • Publication: Microbiology Spectrum
  • Author:Mengjin Qu, Zhengmin Liang, Yulan Chen, Yuanzhi Wang, Haoran Wang, Ziyi Liu, Yiduo Liu, Yuhui Dong, Xin Ge, Hao Li, Xiangmei Zhou
  • DOI citation-doi:10.1128/spectrum.03431-22
  • Date:2023-02-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation