Antifibrotic mechanism of avitinib in bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice

  • Impact factors: 3.32
  • Publication: BMC Pulmonary Medicine
  • Author:Miao Yang, Wang Yanhua, Bi Zhun, Huang Kai, Gao Jingjing, Li Xiaohe, Li Shimeng, Wei Luqing, Zhou Honggang, Yang Cheng
  • DOI citation-doi:10.1186/s12890-023-02385-9
  • Date:2023-03-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation