Antioxidant nanoemulsion loaded with latanoprost enables highly effective glaucoma treatment

  • Impact factors: 10.8
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Xuemeng Guo, Junlei Zhang, Xu Liu, Yichao Lu, Yingying Shi, Xiang Li, Sije Wang, Jiaxin Huang, Huihui Liu, Huanli Zhou, Qingpo Li, Lihua Luo, Jian You
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.08.004
  • Date:2023-08-15

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation