Antioxidation and Anti-Inflammatory Activity of Prussian Blue Nanozymes to Alleviate Acetaminophen-Induced Acute Liver Injury

  • Impact factors: 6.14
  • Publication: ACS Applied Nano Materials
  • Author:Qiang Feng, Hongting Xu, Xiaoyu Pan, Siqi Geng, Huifeng Qian, Chujie Wang, Ying Li, Jiaying Qin, Yiting Wu, Bangyi Zhou, Xiaoyu Liu, Zhiqiu Ye, Yingchun Xu, Zhangsen Yu
  • DOI citation-doi:10.1021/acsanm.3c00763
  • Date:2023-05-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation