Apple consumption affects cecum health by regulating 12S-hydroxy-5Z,8Z,10E,14Z-eicosatetraenoic acid (12(S)-HETE) levels through modifying of the microbiota in rats.

  • Impact factors: 6.1
  • Publication: Food & Function
  • Author:Chen Wang, Xiao-Long Liu, Quan Sun, Feng-Yun Zhao, Pei-Qiang Dai, Ling-Xing Li, Da-Gang Hu
  • DOI citation-doi:10.1039/D3FO03207H
  • Date:2023-09-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation