Arctiin alleviates functional constipation by enhancing intestinal motility in mice

  • Impact factors: 2.751
  • Publication: Experimental and Therapeutic Medicine
  • Author:Yujin Wang, Hua Jiang, Lijun Wang, Huiping Gan, Xinchun Xiao, Liangwu Huang, Wenxin Li, Zongrun Li
  • DOI citation-doi:10.3892/etm.2023.11898
  • Date:2023-03-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation