Arctiin attenuates iron overload‑induced osteoporosis by regulating the PI3K/Akt pathway

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE
  • Author:Miao Li, Zhaofeng Pan, Qi He, Jiacong Xiao, Baihao Chen, Fanchen Wang, Pan Kang, Haoran Luo, Jianliang Li, Jiaxu Zeng, Shaocong Li, Junzheng Yang, Haibin Wang, Chi Zhou
  • DOI citation-doi:10.3892/ijmm.2023.5311
  • Date:2023-10-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation