Arecoline hydrobromide suppresses PI3K/AKT pathway in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts and relieves collagen-induced arthritis in mice

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Jiaxin He, Xian Lin, Xiaocheng Wang, Tengyu Lin, Shuyan Lyu, Xu Gao, Jian Chen, Qingwen Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110925
  • Date:2023-09-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation