Artesunate Sensitizes human hepatocellular carcinoma to sorafenib via exacerbating AFAP1L2-SRC-FUNDC1 axis-dependent mitophagy

  • Impact factors: 13.3
  • Publication: Autophagy
  • Author:Zhaochen Ma, Wenjia Chen, Yudong Liu, Lingxiang Yu, Xia Mao, Xiaodong Guo, Funeng Jiang, Qiuyan Guo, Na Lin, Yanqiong Zhang
  • DOI citation-doi:10.1080/15548627.2023.2261758
  • Date:2023-10-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation