Astaxanthin prevents osteoarthritis by blocking Rspo2-mediated Wnt/β-catenin signaling in chondrocytes and abolishing Rspo2-related inflammatory factors in macrophages

  • Impact factors: 5.2
  • Publication: Aging-US
  • Author:Chunhui Zhu, Gang Liu, Weiding Cui, Zhongjie Yu, Wei Chen, Yao Qin, Jiuxiang Liu, Yaojun Lu, Weimin Fan, Wenwei Liang
  • DOI citation-doi:10.18632/aging.204837
  • Date:2023-06-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation