ATP-citrate lyase controls endothelial gluco-lipogenic metabolism and vascular inflammation in sepsis-associated organ injury

  • Impact factors: 9
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Li Ranran,Meng Mei,Chen Ying,Pan Tingting,Li Yinjiaozhi,Deng Yunxin,Zhang Ruyuan,Tian Rui,Xu Wen,Zheng Xiangtao,Gong Fangchen,Liu Jie,Tang Haiting,Ding Xiaowei,Tang Yaoqing,Annane Djillali,Chen Erzhen,Qu Hongping,Li Lei
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-023-05932-8
  • Date:2023-07-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation