Atractylone in the Atractylodes macrocephala Rhizoma Essential Oil and Its Anti-Inflammatory Activity

  • Impact factors: 4.6
  • Publication: MOLECULES
  • Author:Ling Li, Yihao He, Nan Wang, Yuting Li, Yaoyao Du, Ning He, Bing Wang, Tong Zhang
  • DOI citation-doi:10.3390/molecules28217340
  • Date:2023-10-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation