Autoantibody repertoire profiling in tissue and blood identifies colorectal cancer-specific biomarkers

  • Impact factors: 5.7
  • Publication: CANCER SCIENCE
  • Author:Pei-Fen Zhang, Ziyi Wu, Ting Zhou, Da-Wei Yang, Quan-Kai Mu, Wen-Bin Zhang, Long Yu, Shao-Dan Zhang, Ye-Zhu Hu, Jianbing Mu, Wei-Hua Jia
  • DOI citation-doi:10.1111/cas.16011
  • Date:2023-11-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation