Azurocidin 1 inhibits the aberrant proliferation of triple‑negative breast cancer through the regulation of pyroptosis

  • Impact factors: 4.2
  • Publication: ONCOLOGY REPORTS
  • Author:Shanshan Lei, Shutong Li, Weiwei Xiao, Qiuping Jiang, Shifan Yan, Wen Xiao, Jiaodi Cai, Jingjing Wang, Lianhong Zou, Fang Chen, Yanjuan Liu, Yu Jiang
  • DOI citation-doi:10.3892/or.2023.8625
  • Date:2023-09-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation