B7-H3 chimeric antigen receptor-modified T cell shows potential for targeted treatment of acute myeloid leukaemia

  • Impact factors: 4.981
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH
  • Author:Fan Shuangshuang, Wang Tian, You Fengtao, Zhang Tingting, Li Yafen, Ji Cheng, Han Zhichao, Sheng Binjie, Zhai Xiaochen, An Gangli, Meng Huimin, Yang Lin
  • DOI citation-doi:10.1186/s40001-023-01049-y
  • Date:2023-03-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation