Bacterial infection promotes tumorigenesis of colorectal cancer via regulating CDC42 acetylation

  • Impact factors: 7.464
  • Publication: PLoS Pathogens
  • Author:Dan-Ni Wang, Jin-Jing Ni, Jian-Hui Li, Ya-Qi Gao, Fang-Jing Ni, Zhen-Zhen Zhang, Jing-Yuan Fang, Jie Lu, Yu-Feng Yao
  • DOI citation-doi:10.1371/journal.ppat.1011189
  • Date:2023-02-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation