Berberin sustained-release nanoparticles were enriched in infarcted rat myocardium and resolved inflammation

  • Impact factors: 9.429
  • Publication: JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
  • Author:Zhu Ke, Yao Yu, Wang Kun, Shao Fuqiang, Zhu Ziyang, Song Yangmeihui, Zhou Zhangyongxue, Jiang Dawei, Lan Xiaoli, Qin Chunxia
  • DOI citation-doi:10.1186/s12951-023-01790-w
  • Date:2023-01-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation