Beta-adrenergic receptor blocker propranolol triggers anti-tumor immunity and enhances irinotecan therapy in mice colorectal cancer

  • Impact factors: 5.195
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
  • Author:Yanting Lin, Yiming Liu, Zhenhua Gao, Dongquan Jing, Ran Bi, Xinmeng Cui, Qiuhua Cao, Qixiang Zhao, Rui Gao, Yali Su, Siliang Liu, Mingrui Zhao, Yong Yang, Anqi Chen, Beiying Dai, Xinghua Gao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ejphar.2023.175718
  • Date:2023-04-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation