Bis (2-butoxyethyl) Phthalate Delays Puberty Onset by Increasing Oxidative Stress and Apoptosis in Leydig Cells in Rats

  • Impact factors: 2.831
  • Publication: BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  • Author:Miao Qing LIU, Hai Qiong CHEN, Hai Peng DAI, Jing Jing LI, Fu Hong TIAN, Yi Yan WANG, Cong De CHEN, Xiao Heng LI, Jun Wei LI, Zhong Rong LI, Ren Shan GE
  • DOI citation-doi:10.3967/bes2023.006
  • Date:2023-01-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation