Bisphenol A induced neuronal apoptosis and enhanced autophagy in vitro through Nrf2/HO-1 and Akt/mTOR pathways

  • Impact factors: 4.5
  • Publication: TOXICOLOGY
  • Author:Yue Shen, Xinying Li, Hongyan Wang, Yicheng Wang, Liqing Tao, Pingping Wang, Heng Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.tox.2023.153678
  • Date:2023-11-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation